Iva

32 teksty – auto­rem jest Iva.

Ktoś pog­niótł Ci skrzydła. Zab­rał aureole. Pob­rudził ręce. Byłeś kiedyś Aniołem, pa­miętasz? Dziś nie pot­ra­fisz na­wet po­wie­dzieć gdzie leży niebo.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 czerwca 2017, 18:52

Życie

Życie prze­mija szyb­ko,
Szyb­ciej niż 60 sekund
w minucie.
Wszys­tko się zaczyna
i kończy.
Choć miało trwać wiecznie.

Życie płynie lekko,
wciąż cze­kając na koniec
w początku.
Chcąc zat­rzy­mać chwilę
tra­cimy oddech.
Choć ona miała trwać wiecznie.

Życie zos­ta­wia ślad,
ma­lując sza­re kartki
w kalendarzu.
Marzy­my o szczęściu
mając wszystko.
Choć szczęście ma trwać wiecznie.

Życie prze­mija szyb­ko,
Szyb­ciej niż 60 sekund
w minucie.
Wszys­tko się zaczyna
i kończy.
Choć miało trwać wiecznie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 lipca 2010, 22:58

Trud­no cza­sem poz­bierać myśli, choć życie da­je nam ty­le po­wodód do ich zbierania. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 lipca 2010, 23:14

Przy­jaźń to nić szczęścia, którą pielęgnu­je każdy nasz oddech.... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 czerwca 2010, 13:22

Zam­knij oczy, a uj­rzysz prawdę. Przy ot­wartych, widzisz tyl­ko to co chcesz. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 lutego 2010, 21:00

Uwol­nij wiatr z kotła,
ciepło z lodowca,
chmurę z drzew
i księżyc z południa.

Po­każ mi os­tatnią godzinę otchłani,
klik­nięcie w rzeczy­wis­tości mroku,
od­wet w blas­ku słońca
i pogłos niedom­kniętych drzwi sekretu.


Echo .. 
od­biło się od ścian i powróciło do mnie.
Miło nam się rozmawia.
Lu­bię je.
Tak dużo o mnie wie ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 stycznia 2010, 16:38

Wiesz dlacze­go nie dos­ta­jemy naszych marzeń ?
Od­ci­nają nam skrzydła.
Od­ci­nają je ... tak łatwo.
Tyl­ko cze­mu ? 
Może boją się, że od­le­cimy ?
Boją się, że przez to zgi­niemy ?
Można zginąć za włas­ne skrzydła.
Z ni­mi i z Tobą, tak mogę zginąć.
Może boją się, że od­kry­jemy prawdę ?
Prze­cież tak sta­ran­nie ją skrywają.
Czy oni myślą, że my nie wiemyy ?!!
Prze­cież wiemy wszystko!
Wszys­tko, a to i tak za mało ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 października 2009, 12:16

Wie, że nie jest ideal­na. Nie jest wyjątko­wa. Zwykła, ma­towa, cza­sem przeźroczys­ta. Płocha i po­dob­na do wielu. Wie, że nig­dy nie będzie chciała być kimś in­nym. Jest zwykła, lu­bi ta swoją zwykłość . Zwykła dla siebie i dla Ciebie.
Widziała siebie w wielu ro­lach, wiele próbo­wała grać ... tyl­ko w jed­nej się od­na­lazła - tej, którą dos­tała pier­wsze­go dnia życia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 października 2009, 20:40

Sza­ra kar­tka pa­pieru na­biera barw dzięki słowom pi­sanym przez poetę.
Sza­ry świat na­biera ko­lorów dzięki chwilą przeżytych przez ludzi żyjących włas­nym życiem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 października 2009, 19:47

Wiesz dlacze­go życie płynie szyb­ciej niż byś chciał..?
A chwi­la nie zat­rzy­muje się w miej­scu, tyl­ko bieg­nie szyb­ciej niż wiatr..?
Wiesz dlacze­go czas leczy ra­zy, lecz ser­ca, które pękło na pół nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 października 2009, 01:14

Iva

Opis ? o sobie ? O sobie chyba trudno się wypowiadać, choć niektórym to idzie całkiem dobrze. Nieliczni znają siebie samych, a ja nie do końca wiem jaka jestem. We wszystkich słowach istniejących i powstałych nie opiszę siebie, wydaje mi się, że to niemożliwe. Jakkolwiek by nie nazwać siebie i nie zaliczyć do pewnej grupy zachować czy cech, nie oddam wszystkiego co chcę i nie powiem jaka jestem. W związku z powyższym 'krótki tekst o sobie' powstał, ale nie o to chodziło .. choć ja sama powinnam stwierdzić czy o to. A tak opisowo, czystej rasy człowiek płci żeńskiej, o czterech kończynach i głową na karku ;]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Iva

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 czerwca 2017, 10:34onejka sko­men­to­wał tek­st Ktoś pog­niótł Ci skrzydła. [...]